Kryteria oceny zaproszenia cke

Pobierz

Arkusze próbne - grudzień 2018Kryteria oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8.. Trafny tytuł (związany z treścią pracy) 0 - 1p.. Musi napisać pracę nie krótszą niż 200 słów.. Właściwie posługuje się formą zaproszenia; ujmuje ważne informacje, odpowiadając na pytania: kto?. Opowiadanie 3.. Poprawność stylistyczna, ortograficzna, interpunkcyjna.. 0 - 1p.Kryteria oceny czytania głośnego [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Płynność czytania (opanowanie tekstu) [do dwóch błędów (nieznaczne "przekręcenia") - 2 punkty; od 3 do 5 błędów -1punkt; liczne błędy; częste poprawianie przez nauczyciela; wykluczają przyznawanie punktów za kolejne kryteria;KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE TWÓRCZYM (NP.. Przedstawienie problematyki utworu.. 2 punkty II.. Tematy rozprawek; Kryteria oceny rozprawki; Ciekawe www na temat rozprawki; Sprawozdaniezasady oceniania arkuszy próbnego egzaminu ósmoklasisty są dostępne pod poniższym odnośnikiem.. 32 616 33 99 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os.. OPOWIADANIE) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. Należy ocenić kryteria R.1.1 -R.1.10 i wyrazić zgodę na kontunuowanie prac 1 Na pojedynczym arkuszu drukowym A3 rozmieszczone są 2 zaproszenia1.. 2.Koniecznie zwróć uwagę, do kogo ma być skierowane Twoje zaproszenie..

Kryteria oceny zadania rozszerzonej odpowiedzi.

kiedy?. Przykładowa odpowiedź oceniona na 2 punkty Moim zdaniem warto pielęgnować dawne zwyczaje.Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny Rezultat 1: Wydruki arkuszy z zaproszeniami Uwaga: Zdający przez podniesienie ręku zgłasza ukończenie wydruków.. Zdający rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmia- nie języka […].. 12 683 21 01Mar 17, 2021Zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 5 z 23 Zasady oceniania 2 pkt - sformułowanie stanowiska i podanie dwóch argumentów.. Opis krajobrazu 7.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. Wszyscy chętni uczniowie mogli w tych dniach sprawdzić swoje umiejętności.. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel.. Zgodność pracy z tematem.. kogo?. Na arkuszu znajdą się dwa tematy do wyboru:Zasady oceniania 1 pkt - odpowiedź poprawna.. TEMAT (0 - 7)* I.. Umożliwienie zwolnienia z pracy klasowej, kartkówki lub odpowiedzi ustnej w wyjątkowych przypadkach losowych.. • Posługuje się co najmniej dwoma przykładami z literatury (lub historii, lub sztuki) adekwatnymi do postawionej tezy.. Rozprawka z tezą - jak pisać?. Zaproszenie 2.. Punktacja.. Opis sytuacji Wybór ciekawego tematu.Kryteria oceny rozprawki Kryteria oceny Punktacja I TEMAT (0-6 pkt) 1.. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi..

Opis obrazu - kryteria oceny; Opis sytuacji i przeżyć; Podanie; Rozprawka.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi!. (data i godzina), z jakiej okazji?. 2 pkt - poprawne wskazanie bohatera i wyjaśnienie oraz poprawne wskazanie autora lub tytułu.Zasady oceniania .. Zasady oceniania 3 pkt - poprawne wskazanie 4 elementów: bohatera, autora, tytułu utworu oraz wyjaśnienie.. • Formułuje tezę (hipotezę).. Dzień 1 - język polskiKryteria.. Realizacja tematu wypowiedzi:2 punkty - wypowiedź zgodna z formą wskazaną w poleceniu (opowiadanie twórcze); poleceniu (spotkanie bohatera zawiera wszystkie elementy określone w. Zemstyz innym bohaterem literackim, przedstawienie najśmieszniejszej sytuacji); w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.. Wypowiedź kwalifikuje się do jednego z pięciu poziomów zgodnie z poniższą tabelą.. Tworzy tekst co najmniej w połowie zgodny z tematem.. Uwagi: • Odpowiedzi muszą odnosić się do wybranej bohaterki: żony modnej albo Telimeny.. 0 - 12 Suma punktów 50 Kryteria oceny zaproszenia (zadanie nr 8) Zakres Kryteria oceny Punktacja Realizacja tematu (II/3) Za zamieszczenie: adresata i podpisu (wystarczy ogólnie) - 1 punkt, daty (co najmniej dnia i miesiąca) i godziny - 1 punkt, miejsca występów - 1 punkt,Formy wypowiedzi pisemnej są ocenianie zgodnie z wytycznymi CKE.. Arkusz 1 - Test; Arkusz 2 - Wypracowanie; Zasady oceniania rozwiązań zadań; Przejdź do strony CKE .Kryteria ocenia form wypowiedzi w klasach IV-VI 1..

Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego załącznik PZO.

0 pkt - odpowiedź nie spełnia kryteriów na 1 punkt ALBO brak odpowiedzi.. Czy będzie miało ono charakter nieoficjalny (gdy zapraszasz rodziców lub rodzinę, swoich znajomych), czy też oficjalny (gdy zapraszaną osobą jest ktoś, kogo nie znasz lub dorosła osoba - np. nauczyciel, dyrektor, rodzice innych uczniów).Od 30 marca do 1 kwietnia udostępniliśmy arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.. List - prywatny / oficjalny 11 .26.. Dziś publikujemy zasady oceniania.. Wymagania ogólne ZadanieWymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź II.. W drugiej części arkusza z języka polskiego uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań.. Opis postaci 5.. Opowiadanie z dialogiem 4.. Opis przedmiotu 8.. Zapoznajcie się szczegółowo z tymi zasadami (wiem, wiem, było na lekcjach i wersja skrócona jest w OK zeszycie, ale… i tak od tego zacznijcie .. R Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel.. Kryteria oceniania Dłuższa wypowiedź pisemna jest oceniana według następujących kryteriów: • treść - od 0 do 3 pkt • styl - od 0 do 1 pkt • język - od 0 do 1 pktKryteria oceniania wypowiedzi pisemnych Treść.. 58 320 55 90 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno tel..

Zaproszenie - zawiadomienie ...OPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki.

KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!). • Uzasadnia wybór jednego przykładu.OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY 8 1 OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY 8 niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 8 uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności dopuszczającyMoże też być sprawdzane opanowanie umiejętności tworzenia przez szóstoklasistę form użytkowych takich jak: ogłoszenie, zaproszenie i notatka.. Rozprawka z hipotezą - jak pisać?. • Za poprawną odpowiedź uznajemy również taką, w której uczeń uzasadnia, że obieZasady oceniania rozwiązań zadań; EPOP-P1-, EPOP-P2-.. W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia uczeo się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu.. gdzie?. Ogłoszenie / zawiadomienie 9.. ZAPROSZENIE Uczeń: I.. Opis dzieła sztuki 6.. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego w klasach 4- 8 załącznik PZO 1.. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.. Redaguje zaproszenie poprawnie językowo( dopuszczalny 1 błąd).. Od czego zacząć pisanie rozprawki?. 1 pkt - sformułowanie stanowiska i podanie jednego argumentu.. Rozwiązanie Król, Pijak (Opój), Próżny (Pyszałek), Latarnik, Geograf (Starszy Pan), Bankier (Biznesmen) 6.2.. 1 pkt - poprawne uzasadnienie, podanie jednego argumentu.. Rozumienie wypowiedzi.. (0-2) Zasady oceniania 2 pkt - uczeń uzasadnia swoje stanowisko, podaje dwa argumenty.KRYTERIA OCENY OPISÓW Opis przeżyć wewnętrznych Umiejętność analizowania uczucia własnego lub postaci fikcyjnej.. Do ilu elementówKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Rozumienie ze słuchu Zadanie 1.. Stosowanie związków frazeologicznych i porównań.. Podanie podstawowych informacji o książce i jej twórcach (autor, tytuł, ilustrator, tłumacz, miejsce i rok wydania, wydawnictwo) - co najmniej trzy informacje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt