Studium przypadku interwencja kryzysowa

Pobierz

Opłaty: 1050 zł semestr .Studia przygotowują do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policji, służbie więziennej czy domach pomocy społecznej oraz wszystkich ośrodkach i instytucjach zaangażowanych w udzielanie interwencji i pomocy poszkodowanym i potrzebującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych.Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia psychologiczne, etyczne i prawne podstawy interwencji kryzysowej, a także zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, jak również przygotowanie merytoryczne i metodyczne do podejmowania działań interwencyjnych.Studia podyplomowe INTERWENCJA KRYZYSOWA przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.INTERWENCJA KRYZYSOWA I WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE.. W latach była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie.. Sytuacja materialna rodziny jest niezbyt .Pierwszą jest faza konfrontacji z wywołującym ów kryzys wydarzeniem, która cechuje się napięciem, lękiem i niepokojem, biorąc swe źródło z konkluzji jednostki, że jej własne umiejętności i zdolności oraz dotąd wypróbowane źródła pomocy, a także zbyt mała efektywność zewnętrznej pomocy okazują się w tej sytuacji niewystarczającymi.Plan studiów Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa..

Praca nad studium przypadku.

Każdy dwudniowy zjazd składa się z modułów 16 godzinnych.. Opis problemu.. C elem szkolenia jest zwiększanie wiedzy i rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi i osobistymi kryzysami.Koszt studiów podyplomowych Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa Czesne za cały tok studiów wynosi 3 300 zł .. Praca powinna skupiać się na: złagodzeniu objawów kryzysowych, przywróceniu równowagi psychicznej, zapobieżeniu przejścia kryzysu ostrego w stan chroniczny i przywróceniu umiejętności samodzielnego radzenia sobie, w tym umiejętności poszukiwania i korzystania ze wsparcia .Model interwencji kryzysowej według J. Gillilanda, propozycja modeli G.S.. Można uzyskać certyfikat specjalisty pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.. Córka Ewa uczy się w Technikum Ekonomicznym.. Mity związane z gwałtem..

... wyposażenie słuchaczy w wiedzę w zakresu psychologii kryzysu ,zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów.

Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w kryzysie .. Dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy, nabycie .Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej.. Podstawy traumatologii.Interwencja kryzysowa w przypadku straty w odniesieniu do dzieci i młodzieży: .. Celem studiów podyplomowych jest między innymi zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i oceny stanu sytuacji kryzysowej, doskonalenie warsztatu udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej uczniom w sytuacji kryzysu czy zarządzania .Model interwencji kryzysowej według J. Gillilanda, propozycja modeli G.S.. Studia obejmują 11 zjazdów, podczas których realizowanych jest 176 godzin dydaktycznych.. Superwizja przypadków 13.. Interwencja kryzysowa pomaga w tworzeniu struktury przeżywania klienta oraz w zahamowaniu kontraprodukcyjnych tendencji w jego zachowaniu.Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży po wydarzeniach traumatycznych- zespół ASD/PTSD, interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej..

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę w zakresu psychologii kryzysu ,zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów.

Studia stanowią odpowiedź na pojawiające się, zwłaszcza teraz - w czasie pandemii, potrzeby zdobycia nowych kompetencji uprawniających do udzielania profesjonalnego i skutecznego wsparcia psychologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysu.Interwencja kryzysowa Cel studiów Program Cennik i terminy Dla kogo ?. Podstawowe założenia dotyczące gwałtu.. Psychologia kryzysu.. Podstawy psychologii klinicznej.. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999 .Interwencja kryzysowa Interwencja kryzysowa to specjalistyczna metoda pracy z klientem w sytuacji, którą osobiście spostrzega jako obciążającą, niekorzystną, zagrażającą..

... Interwencja kryzysowa w pracy służb mundurowych, szkołach ...Absolwenci studium SIK uzyskują kwalifikacje niezbędne do prowadzenia interwencji kryzysowej i pracy terapeutycznej z osobami w sytuacji kryzysu, po doświadczeniach traumatycznych.

Ćwiczenia praktyczne.. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej.. UWAGA!. CZAS TRWANIA: 2 semestry LICZBA GODZIN: 180 godzin.. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.Ukończenie I i II stopnia Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej oraz pozytywnie oceniona praca pisemna (Sprawozdanie z pracy z klientem w zakresie interwencji kryzysowej) jest podstawą do wydania certyfikatu specjalisty poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej.Zdobycie wiedzy na temat: psychologicznych aspektów funkcjonowania w sytuacji kryzysu sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego czy środowiskowego; zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów; różnic indywidualnych w zmaganiu się z konsekwencjami doświadczeń kryzysowych i traumatycznych; mechanizmów i strategii interwencji kryzysowej w sytuacjach ekstremalnych (zagrożenie życia) oraz kryzysów wynikających z chronicznych konfliktów; natury i .Podstawowym celem naszego Studium jest nauczenie uczestników myślenia i działania w paradygmacie profesjonalnej interwencji kryzysowej czyli adekwatnego rozumienia stanu osoby w kryzysie - jej myślenia, odczuwania i zachowań.. Uraz spowodowany gwałtem.. STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I STOPIEŃ 2022.. Mąż Karoliny zmarł 5 lat temu.. Kadra RekrutacjaGłównym celem interwencji kryzysowej jest zapobieganie utracie równowagi lub/i przywracanie utraconej równowagiw wyniku zdarzenia krytycznego, a także przywracanie zdolności do działania i autonomii.. Studium Interwencji Kryzysowej obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 8 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się .100% studia online - zajęcia stacjonarne realizowane będą w postaci webinarów we współpracy z PUW.. Karolina ma 40 lat, córkę- Ewę ( 17 lat), syna Kamila ( lat 10) obecnie nigdzie nie pracuje.. Czas trwania: 2 semestry, od października 2022 do czerwca 2023.. Cel Studiów.. Wariant ratalny - rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 330 zł/m-c.. Oznacza to również umiejętność doboru narzędzi oceny jej stanu i sposobów pracy nad wyjściem z kryzysu.Interwencja kryzysowa wobec osoby z diagnozą choroby onkologicznej oraz jej rodziny (16 godz.) Interwencja kryzysowa w grupie osób uzależnionych (8 godz.) Katastrofy, kryzysy i zagrożenia ekologiczne a natura ludzka (10 godz.) Negocjacje kryzysowe i policyjne (7 godz.) Rodzina w kryzysie - diagnoza i interwencja kryzysowa (8 godz.) Interwencja kryzysowa w pracy z dzieckiem (8 godz.) Prezentacja projektów (12 godz.) Liczba godzin: 190.. Od 10 lat przebywa na rencie socjalnej.. Belkina, podejście dyrektywne, niedyrektywne, kooperatywne, eklektyczna teoria interwencji kryzysowej i elementy terapii mindfulness - dostępne narzędzia i metody pracy z klientem zmagającym się z kryzysem omówione krok po kroku na konkretnych przykładach i studium przypadkuInterwencja kryzysowa w sytuacji napaści i przemocy seksualnej.. Zakończenie studiów Powiązane kierunki Zapytaj Zapisz się Zadaj pytanie Telefon (+48) 608 177 070 (+48) 660 760 322 Możesz również napisać na e-mail: Zapisz się bądź na bieżąco Dołącz do NewsletteraProgram studiów Program studiów podyplomowych na kierunku Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej (188 godz.) Trening interpersonalny (15 godz.) Teorie kryzysu (15 godz.) Psychologia kryzysu, emocje w kryzysie (18 godz.) Elementy psychopatologii i psychoterapii (12 godz.)Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej - 100% STUDIA ONLINE Podtytuł kursy i szkolenia w centrum biznesowego kształcenia.. Mechanizmy gwałtu: a) mechanizmy psychospołeczne i kulturowe, b) czynniki społeczne, c) czynniki kulturowe, d) czynniki osobiste i psychologiczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt