Wymagania dotyczące stanowiska pracy z monitorem ekranowym

Pobierz

MONITOR EKRANOWYW rozumieniu jego § 2 pkt 4 pracownikiem jest każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, w tym praktykant i stażysta, użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.. 60cm szerokości, - odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić min.. 0,6 m, - odległość między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora min.. Oczywiście, do pracowników tych będą znajdowały zastosowanie te przepisy omawianego rozporządzenia, które związane są głownie z obciążeniem narządu wzorku pracownika.W załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej określone są także warunki wymagane na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.. W my śl jego postanowie ńprzez stanowisko pracy z monitorem ekranowymDla nowo tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowiska pracy pracodawca powinien oceniać warunki pracy z monitorem ekranowym oraz podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości (par.. Najczęściej spotykane na stanowiskach pracy są jeszcze monitory z lampą kineskopową (CRT), jednak z uwagi na .Optymalny dobór rozmieszczenia opraw oraz samego natężenia oświetlenia wpłynie zdecydowanie pozytywnie na zdrowie oczu osób pracujących przy monitorze, oraz wydajność i jakoś pracy pracownika biurowego..

Jego jakość decyduje o stopniu obciażenia narzadu wzroku podczas pracy.

Natomiast odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400-750mm.Definicja stanowiska pracy z monitorem ekranowym wynika z rozporz ądzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposa żonych w monitory ekranowe (dalej: rozporz ądzenie o bhp przy monitorach)..

Minimalne wymagania w zakresie bhp oraz ergonomii zawiera załącznik do ...2.

PRACA Z MONITOREM EKRANOWYM .. § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) monitorze ekranowym - należy przez to rozumieć urządzenie do wyświetlania informacji .wymagania dotyczące organizacji stanowiska pracy z monitorem ekranowym: potencjalne skutki zdrowotne dla pracownika biurowego pracującego na nieprawidłowo zorganizowanym stanowisku pracy z monitorem ekranowym i pracowników na stanowiskach sąsiednich (odległość między stanowiskami pracy, komputerem a pracownikiem); czas pracy na stanowisku z … Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania: znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne jaskrawość i kontrast znaków na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilnościMonitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania: a) znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne, b) obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności, c) jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy,Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania: a) znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne, b) obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności, c) jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy,- dostateczna przestrzeń pracy, pozwalająca na umieszczenie wszystkich elementów w zasięgu, - swobodny dostęp do stanowiska, - przejścia min..

Monitor ekranowy służy do prezentacji obrazu i informacji podczas pracy z komputerem.

Jako podstawę przyjmuje się tu normę z art. 129 § 1 kodeksu pracy ., czyli osiem godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.Ergonomia stanowiska pracy przy monitorze ekranowym Stanowisko pracy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu ręki.. Odległości między sąsiednimi monitorami - co najmniej 0,6m.. Niezależnie od rodzaju wykonywanych przez pracownika zadań pracodawca zobowiązany jest do stosowania się do przepisów BHP i zapewnienia podwładnym godnych i bezpiecznych warunków pracy.. Przepis ten szczegółowo określa zasady:Jeśli zaś pracownicy ci pracują przy monitorze ekranowym, zasadniczo, co najmniej przez 4 godziny na dobę, to są objęci przepisami omawianego rozporządzenia.. z 1998 nr 148 poz. 973), pracodawca jest obowiązany tak organizować pracę, aby zapewnić pracownikom po każdej godzinie nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora zmianę rodzaju pracy na nie obciążającą wzroku i wykonywaną w zmienionych pozycjach ciała (np. w pozycji siedzącej niewymuszonej, lub stojącej).1) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, 2) wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe..

Natomiast odległośćoczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić400-750 mm.Praca przy komputerze - wymagania BHP.

Warunki pracy na stanowisku z monitorem ekranowym mogą również pogarszać inne czynniki fizyczne, jak np. nieodpowiednie oświetlenie czy mikroklimat, a także obciążenie psychiczne.. 80 cm 60 cm Odległości między sąsiednimi monitorami -co najmniej 0,6 m. .. dotyczące organizacji stanowisk pracy z komputerami określające cechy właściwego sprzętu .wymagania dotyczące organizacji stanowiska pracy z monitorem ekranowym: potencjalne skutki zdrowotne dla pracownika administracyjno-biurowego pracującego na nieprawidłowo zorganizowanym stanowisku pracy z monitorem ekranowym i pracowników na stanowiskach sąsiednich (odległość między stanowiskami pracy, komputerem a pracownikiem); czas pracy na …(Dz.U.. Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy Właściwe oświetlenie stanowiska pracy powinno spełniać wszystkie przepisy BHP i normy je określające.Pracodawca chcąc zapewnić swoim pracownikom pełną ochronę przed zagrożeniami wynikającymi z charakteru ich pracy, w tym przypadku pracy przy monitorach ekranowych, powinien dostosować stanowiska pracy przy komputerze do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny .Usytuowanie stanowiska pracy z monitorem ekranowym Odległośćmiędzy pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora -co najmniej 0,8 m..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt