Zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu opiekuna medycznego

Pobierz

Do głównych zadań opiekuna medycznego zalicza się m.in.: rozpoznawanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych,przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; .. Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, opiekunka dziecięca, technik masażysta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna .Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy personelu medycznego niezbędna jest identyfikacja wszystkich czynników zagrożenia występujących na danym stanowisku pracy oraz konieczność szerzenia wiedzy na temat ryzyka związanego z wykonywaną pracą oraz możliwych działań korygujących i zapobiegawczych.Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.03.. Ratownicy medyczni narażeni są na zwiększone ryzyko zachorowania na choroby zakaźne w związku z bezpośrednim kontaktem z pacjentami oraz materiałem zakaźnym pochodzącym od chorych.Szkodliwe oddziaływanie czynników środowiska pracy na zdrowie pracowników ma miejsce zwykle w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń tych czynników .. Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4..

Postawa zawodowa opiekuna medycznego.

Wśród czynników stwarzających zagrożenia w grupie pracowników ochrony zdrowia możnaPodstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Uczeń: Uczeń: 1) przedstawia prawno-etyczne podstawy wykonywania zawodu 1) omawia zasady etyki zawodowej oraz cechy, jakie powinna posiadać osoba wykonująca zawód 2) wymienia zadania zawodowe wynikające z przepisównika medycznego Z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego wiążą się przede wszystkim zagrożenia zdrowotne.. Przedstawiona poniżej ocena ryzyka zawodowego związana z pracą wykonywaną na stanowisku kucharza ma charakter przykładowy.. Zadania stojące przed opiekunem medycznym nie są proste, wykonywanie tego zawodu łączy się też z pewnymi zagrożeniami, szczególnie na płaszczyźnie psychicznej i emocjonalnej - pomoc i towarzyszenie osobie chorej bywa wymagające.Szczegółowe karty zagrożeń dla Opiekun medyczny zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.. MATERIAŁ NAUCZANIA MATERIAŁ NAUCZANIA Tematy jednostek metodycznychPrzedstawiciele zawodów medycznych, z racji wykonywanych obowiązków, ryzyka kontaktu z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążeniami psychospołecznymi związanymi ze sposobem wykonywanej pracy, narażeni są na szereg zagrożeń zawodowych..

Opis zawodu - Opiekun medycznyOpiekun medyczny wykonując swoje obowiązki wobec osoby chorej i niesamodzielnej ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania.

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi BHP(4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem zadań zawodowych; BHP(4)2 określić zagrożenia dla mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;Zapobiec zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka związanym z wykonywaniem zadań zawodowych; Zapobiec zagrożeniom dla mienia i środowiska związanym z wykonywaniem zadań zawodowych; Rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy; Scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych .związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników .. Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: 1) pracownię anatomiczną, wyposażoną w: modele anatomiczne, foliogramy, .Sep 6, 2020przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; .. Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka .przestrzeganie zapisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych..

Często zdarza się, iż osoby pracujące jako dietetycy wykonują swój zawód na zasadzie przyuczania do zawodu dopiero na objętym stanowisku pracy.- Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej.

Określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem zadań zawodowych; Określić zagrożenia dla mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;BHP (4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem zadań zawodowych; P B - Planowanie i organizowania pracy opiekuna medycznego przy łóżku chorego.. Czynniki biologiczne: - mikroorganizmy roślinne i zwierzęce ( bakterie, wirusy, grzyby) - mikroorganizmy roślinne i zwierzęce.. - obciążenie fizyczne.. Czynniki psychofizyczne.. czynniki te dzielimy na 4 podstawowe grupy: 1.. Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi ….. określa zagrożenia związane z występowaniem .. wypełnia dokumentację medyczną związaną z wykonywaniem zadań opiekuna, taką jak: plan opieki, kartę kontroli .Ze względu na charakter wykwitów pierwotnych lub typ zmian skórnych wyróżnia się dermatozy: rumieniowe, rumieniowo-złuszczające, grudkowe, choroby pęcherzowe, łuszczycę i choroby łuszczycopodobne.. - Poziom samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej.. wyjaśnia pojęcie opieka w kontekście skutków niesamodzielności.PKZ(Z.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, opiekunka dziecięca, technik masażysta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i ..

nr 88 poz. 553 ze zm.) Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:Uzasadnieniem dla ustawowej formy regulacji zawodu dietetyka są zagrożenia związane z wykonywaniem tego zawodu medycznego przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji.

Haliny Krahelskiej ISSN 0137-S3t8 7118 3 6001 szkodliwe i uciążliwe to takie, które działając na pracownika przez okres dłuższy mogą spowodować obniżenie sprawności fizyczne i psychicznej czy zmiany w stanie zdrowia, powodując w ostateczności choroby zawodowe.. Ratownik medyczny wykonujący czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych w ustawie z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.. Ewolucja zawodu ratownika medycznego w Polsce oraz zagroaenia zwiczane z jego wykonywaniem 15 Ewolucja zawodu ratownika medycznego w Polsce oraz zagrożenia związane z jego wykonywaniem Evolution of the paramedic profession in Poland and the job related risks Maciej Sip 1/, Karol Juskowiak 1/, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak 2/,ZAGROZENIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZAWODU RATOWNIKA MEDYCZNEGO PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZA ZGODĄ PRACODAWCY MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE W ZAKŁADZIE PRACY NR 04 Kwiecień 2016 Ukazuje się od 1949 roku Laureat nagrody im.. Ze względu na charakterystyczny obraz mikroskopowy zostały wyodrębnione ziarniniaki, nowotwory złośliwe, chłoniaki.Sip M i wsp.. - obciążenie psychiczne.. Czynnik fizyczne - hałas ustalony i nieustalony,PRZYKŁAD 2 Stanowisko pracy: Kucharz.. Ocena ryzyka musi być zawsze dostosowana do rzeczywistych zagrożeń występujących podczas wykonywania pracy w konkretnym zakładzie gastronomicznym, związanych z konkretnym .Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej.. Mówimy wówczas o zagrożeniu czynnikami szkodliwymi w przeciwieństwie do kontaktu pracownika z tymi czynnikami, czyli z tzw. narażeniem zawodowym.3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt