Wypowiedź argumentacyjna kryteria oceniania

Pobierz

Zróżnicowanie języka.. Na poziomie rozszerzonym egzamin pisemny jest jednoczęściowy i sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formieJeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej jest oceniana wyłącznie w 3 pierwszych kategoriach (realizacja tematu, elementy twórcze, kompetencje literackie i kulturowe).. Pismo ma marginesy z obu stron kartki.. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Określenie problemu Oceniając pracę pod względem określenia problemu,SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY 7 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.. 1.Realizacja tematu - 1 pkt.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. Można uzyskać maksymalnie 10 punktów.KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. Pochodzą one z informatora maturalnego wydanego i opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.Wypowiedź argumentacyjna stanowi również zasadniczą formę, której wymagamy podczas pisemnego egzaminu maturalnego - na poziomie podstawowym uczeń ma napisać rozprawkę problemową lub interpretacyjną, na poziomie rozszerzonym - wypowiedź argumentacyjną lub interpretację porównawczą, którą należy uznać za typ tekstu argumentacyjnego.Zasady oceniania wypowiedzi argumentacyjnej Sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego w szkole podstawowej ..

Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?

Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.z zakresu działań tekstotwórczych, w drugiej - tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej (w formie rozprawki lub interpretacji tekstu lirycznego).. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorkę, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów .1 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz: I.. Wypowiedź powinna zawierać odniesienie do wszystkich czterech elementów wskazanych w poleceniu oraz mieć od 80 do 130 słów.. Każda część jest .. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kształcenie literackie i kulturowe SŁUCHANIE uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela wyraża prośbę o powtórzenie wypowiedziSzkolenie z serii "Warsztat polonisty", poświęcone wypowiedziom argumentacyjnym i kryteriom oceny wypracowań o charakterze argumentacyjnym.. Wypracowanie ma mieć charakter wypowiedzi argumentacyjnej i dotyczyć tekstu literackiego zamieszczonego w arkuszu.. C. Poprawność rzeczową ocenia się na podstawie liczby błędów rzeczowych..

wypowiedź na temat stanowisko zgodne z tokiem argumentacyjnym zachowanie właściwej formy wypowiedzi 2.Tok argumentacyjny - 4 pkt.

Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,Tworzenie wypowiedzi argumentacyjnych zgodnie z zasadami logiki i retoryki.. Od wieków ceni się osoby mówiące pięknie, interesująco i poprawnie.. Dużą wagę, zwłaszcza współcześnie, przywiązuje się również do skuteczności wypowiedzi.. Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej - wypracowania na sprawdzianie ósmoklasisty 1.. Wymaganie szczegółowe Klasy IV-VI 2.. Wiele naszych sukcesów życiowych zależy wszakże od .Wypowiedź argumentacyjna, w której brak uzasadnienia, nie zawiera logicznie poprawnych argumentów za przyjętym rozwiązaniem problemu lub rozwija myśli niezwiązane ze stanowiskiem.. Na maturze od 2015 r. wypowiedzi argumentacyjne na egzaminie będą oceniane według poniższych kryteriów.. ), historycznoliterackimi (omawiają zjawisko, proces w danym momencie dziejowym, czyjąś twórczość itd.). ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI SŁUCHANIE odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich CZYTANIE czyta ze zrozumieniem na .KRYTERIA SUKCESU: Pismo zawiera wszystkie obowiązkowe elementy.. W za-daniu jest oceniana umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej zgodnej z regułami jej orga-Wypowiedź pisemna jest sprawdzana zgodnie z kryteriami podanymi w Informatorze o egzami-nie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 ()..

Są to cztery podstawowe kryteria: treść, spójność i logika, zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych.

Realizacja tematu wypowiedzi - 2 punkty.Wypowiedź argumentacyjna, w której brak uzasadnienia, nie zawiera logicznie poprawnych argumentów za przyjętym rozwiązaniem problemu lub rozwija myśli niezwiązane ze stanowiskiem.. Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.Warsztat polonisty - wypowiedzi argumentacyjne i stosowanie kryteriów oceniania wypracowań Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.. Nie ma co ukrywać - przed uczniami i nauczycielami bardzo trudne zadanie.Wypowiedź argumentacyjna W wypadku wypowiedzi argumentacyjnej masz do czynienia z tekstami krytycznoliterackimi (poddają ocenie dane dzieło, zjawisko, proces literacki itd.. - 9 pkt - określenie problemu zgodne z tekstem i pełneKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom rozszerzony Listopad 2015 Przykładowy plan wypowiedzi argumentacyjnej Podane tu odpowiedzi są wyłącznie przykładową, a nie jedyną poprawną realizacją zadań.. Stosuję szablony językowe charakterystyczne dla każdej z form wypowiedzi.poprzez następujące formy oceniania: .. wypowiedź argumentacyjna- waga x 3 analiza porównawcza-waga x 4 czytanie ze zrozumieniem-waga x 3 wypowiedź ustna krótsza- waga x 2 wypowiedź ustna dłuższa-waga x 3 .. 5.Kryteria oceny umiejętności i wiadomości poszczególnych form pracy ucznia: a)odpowiedź ustna: .Propozycja zasad oceniania tekstów argumentacyjnych w klasach pierwszych po szkole podstawowej A..

... wypowiedzi argumentacyjne i stosowanie kryteriów oceniania wypracowań (webinar) Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Powinno liczyć co najmniej 250 słów.tów.. Określ, jaki problem podejmuje Marta Piwińska w podanym tekście.. Pomyłki (np. w nazwach własnych lub datach) niewpływające na uzasadnienieKryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Określenie problemu Oceniając pracę pod względem określenia problemu, bierze się pod uwagę jego zgodność z tekstem oraz to, czy jest ono pełne.. Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej.. Pismo jest bezbłędne pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.. Elementy pisma są prawidłowo rozmieszczone na kartce.. Sprawdza egzaminator zgodnie z kryteriami podanymi w aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 ().. W za-daniu jest oceniana umiejętność twórczego wykorzystania tekstów kultury typu: recenzja, szkic,Wypowiedź powinna zmieścić się w przedziale 80-130 słów.. Zgodność z poleceniem Wypowiedź w całości do Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczoweKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom rozszerzony Listopad 2014 Przykładowy plan interpretacji porównawczej Podane tu odpowiedzi są wyłącznie przykładową, a nie jedyną poprawną realizacją zadań.. Kryterium oceniania Zasady przyznawania .KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom rozszerzony Marzec 2019 Przykładowy plan wypowiedzi argumentacyjnej Temat 1.. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi […] pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.. oraz teoretycznoliterackimi (omawiają zjawisko występujące na przestrzeni całej literatury).OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY 8 niedostateczny .. tworzy krótką wypowiedź o charakterze argumentacyjnym w rozprawce z pomocą nauczyciela formułuje tezę, hipotezę oraz argumenty, odróżnia przykład od argumentu, wnioskuje, stara się stosować właściwe rozprawce słownictwo"Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt