Aceton karta charakterystyki avantor

Pobierz

Uwaga!. Opis środków pierwszej pomocy Wdychanie: Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść ze skażonego środowiska na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło.Nazwa substancji Aceton Wzór cząsteczkowy C₃H₆O Masa cząsteczkowa 58,08 g/mol Nr.. Zasada przeszukiwania zbioru jest bardzo prosta: w poniższych polach należy wpisać kryteria wyszukiwania, nacisnąć "Szukaj" i z otrzymanej listy wybrać dla żądanej pozycji odpowiednią wersję karty poprzez "kliknięcie" na link z dostępną wersją .Karta charakterystyki substancji chemicznej - acetonKarta charakterystyki substancji chemicznej - aceton Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 8 Data utworzenia: 2004/08/01KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporz ądzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i z Rozporz ądzeniem (UE) Nr 2015/830 Aceton Aktualizacja: 2018-8-6 Wydrukowano: 2018-9-28 Wersja: 15 Język: pl-PL Strona: 3 z 126 Zwroty wskazuj ące środki ostro żno ści: P210 Przechowywa ć z dala od źródeł ciepła, gor ących powierzchni, źródełAvantor , firma z listy Fortune 500, jest wiodącym globalnym dostawcą produktów i usług o znaczeniu kluczowym dla klientów z branży biofarmaceutycznej, opieki zdrowotnej, edukacyjnej i rządowej oraz zaawansowanych technologii.Nasze portfolio znajduje zastosowanie praktycznie na każdym etapie najważniejszych działań badawczo-rozwojowych i produkcyjnych w obsługiwanych przez nas .KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodnie z Rozporządzeniem WE 2015/830) Glade automatic spray - Relaxing Zen Wersja 01 Sporządzono dnia 28.11.2019 Specyfikacja Numer: 350000037875 ..

Format karty charakterystyki określono w rozporządzeniu REACH.

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY KARTA CHARAKTERYSTYKI 4.1.. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".Avantor , a Fortune 500 company, is a leading global provider of mission-critical products and services to customers in the biopharma, healthcare, education & government, and advanced technologies & applied materials industries.Our portfolio is used in virtually every stage of the most important research, development and production activities in the industries we serve.analiza , jego tematy (karta charakterystyki aceton, Rozpuszczalnik, aceton karta charakterystyki) i głównych konkurentów (poch.com.pl, anser.pl, chem .analiza , jego tematy (karta charakterystyki aceton, aceton karta charakterystyki, aceton zastosowanie) i głównych konkurentów (bezpieczenstwo-bhp.pl, chem-rozlew.com, promesa-farby.pl)Avantor , firma z listy Fortune 500, jest wiodącym globalnym dostawcą produktów i usług o znaczeniu kluczowym dla klientów z branży biofarmaceutycznej, opieki zdrowotnej, edukacyjnej i rządowej oraz zaawansowanych technologii.Nasze portfolio znajduje zastosowanie praktycznie na każdym etapie najważniejszych działań badawczo-rozwojowych i produkcyjnych w obsługiwanych przez nas .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11KARTA CHARAKTERYSTYKI Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH) ..

openrestyKarty charakterystyki są przeznaczone zarówno dla pracowników używających chemikaliów, jak i tych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

KARTA CHARAKTERYSTYKI na BOSTIK SUPER COLOR FLUO MARKER 7.85G Data wydania: 06.10.2015 Data aktualizacji: 20.02.2020 .KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 8.5 Aktualizacja 18.09.2021 Wydrukowano dnia 18.09.2021 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa wyrobu : Siarczan amonowy 99.9999 Suprapur Numer produktu : 1.01209 Numer katalogowy : 101209Search: Ecolab Eco Wipes Duo.. Bionauki, biofarmacja, żywność, kosmetyki, LCD, farmaceutyki, druk, tworzywa sztuczne i powłoki301 Moved Permanently.. Karta ta dzieli się na 16 sekcji, z których każda została opisana w dalszej części niniejszego przewodnika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt