Zasady redagowania pism urzędowych prezentacja

Pobierz

Upraszczanie tekstów pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych.. Zasady sporządzania pism typowych Pisma przewodnie sporządzane są: Gdy niezbędne są informacje uzupełniające treść dokumentu, któremu towarzyszą /informacje, które pominięto w piśmie głównym lub takie których nie wypadało w nim podać/ Gdy nadawca chce mieć pisemne potwierdzenie wysłania dokumentów /np.. Zasady redagowania pism na wybranych .potrafi U1 Potrafi prawidłowo zastosować obowiązujące zasady redagowania pism (w tym zredagowanie pisma zobowiązującego do uzupełnienia dokumentacji, zredagowanie pisma przewodniego, zredagować listu intencyjnego, zredagować odpowiedź na ogłoszenie przetargu) ADM_U11 x x U2 Potrafi dobrać odpowiednią strukturę pisma urzędowego ( styl, forma, treści pisma i adresat).I.. Wskazówki techniczne, które sprawią, że nasza korespondencja będzie wzorem dla innych:Uczestnik zna podstawy zarządzania systemem Windows 10 z panelu Administratora, zna pojęcia z zakresu grafiki komputerowej oraz zasady redagowania pism biurowych i urzędowych- MS Office Word.. Umiejętności: Uczestnik szkolenia potrafi zarządzać systemem Windows 10 .. Zna zasady BHP i zasady bezpiecznego wyszukiwania informacji w Internecie.. Posługuje się poprawnie słownictwem, składnią i stylem wypowiedzi pisemnych.. Jak pisać prosto, jasno i zwięźle?.

Redagowanie pism urzędowych.

Pismo przewodnie dołącza się do dokumentów wtedy, gdy mogą one być niezrozumiałe dla odbiorcy lub gdy wymagają dodatkowych informacji.Niniejszy poradnik pomoże Ci opanować zasady redagowania wszelkich pism urzędowych, z jakimi można spotkać się nie tylko w pracy w biurze, ale i sytuacjach życia codziennego.. Aby redagowanie pism urzędowych przebiegało właściwie i profesjonalnie, należy przestrzegać pewnych istot-nych zasad, tj.: stosować styl urzędowy (powinny dominować zdania pojedyncze, należy unikać poruszania kilku wątków w jednym zdaniu),Marginesy - lewy powinien wynosić ok. 2,5 cm, prawy przynajmniej 1 cm, ale może być większy, górny ok. 3 cm, zaś dolny ok. 2 cm Jeżeli występuje konieczność przeniesienia tekstu pisma na drugą stronę, powinny się tam znaleźć 3-4 linijki tekstu i podpisy, niedopuszczalne jestPismo oficjalne wcale nie musi być nudne - pod warunkiem że autorowi będzie na tym zależało i że będzie pamiętał o podstawowych zasadach: Strona wizualna jest pierwszą rzeczą, na jaką odbiorca zwraca uwagę jeszcze przed zapoznaniem się z treścią pisma; użyty blankiet, czystość, układ tekstu stwarzająRodzaje pism: Części składowe pism: Części składowe pism: (c.d.). PO SZKOLENIU UCZESTNIK: Zna reguły i zasady pisania pism urzędowych.. Każde pismo powinno stanowić logiczną i koncepcyjnie zwartą całość..

Adresowanie pism urzędowych.

(każdy, bez względu na wykształcenie) potrzebuje pism urzędowych w wersji light, potrzebuje językowej diety.. Wtedy cały dokument jest jednolity i profesjonalny.. REDAKCJA PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH 15 godz. a) Zasady redagowania pism b) Części składowe pism, układ graficzny oraz adresowanie kopert c) Korespondencja wewnętrzna (notatka służbowa, sprawozdanie, protokół, instrukcje i zarządzenie) d) Korespondencja zewnętrzna (CV, list motywacyjny, podanie o pracę, skarga, zażalenie, reklamacja, oferta) e) Korespondencja administracja (upoważnienie, pełnomocnictwo, decyzje administracyjne, odwołania) f) Wybrane pisma procesowe w .Kultura języka polskiego w redagowaniu tekstów urzędowych - podstawowe zasady i normy.. Mogą to być gratulacje, podziękowania,Podział pism W zależności od sposobu redagowania pisma można podzielić na: • Pisma przewodnie - krótkie, często jednozdaniowe, informujące o przesłanych dokumentach.. Pojęcie pisma urzędowego.. Nie stawiaj spacji przed znakami przestankowymi.. Redagowanie pism półurzędowych - List gratulacyjny - Życzenia - Kondolencje..

Zasady techniki w redagowaniu pism urzędowych.

Części składowe pism: (c.d.). Czym jest język urzędowy?. DATA godz. 10:00-14:00 - MIEJSCE Online Online TRENER językoznawca, redaktor, wykładowca kultury języka.Temat: Zasady redagowania pism urzędowych.. Aby tworzyć tak przyjazne teksty, nie potrze-1.. Ponadto poznasz wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej oraz podstawy z zakresu ekonomii i zarządzania.. Najlepiej stosować jeden rodzaj fontu.. Zasada nr 7.. Przykładowe przedmioty:b) zasady redagowania pism urzędowych, w tym decyzji administracyjnych - jak pisać, żeby osiągnąć zamierzony cel i pozostawić dobre wrażenie, czyli jak życzliwie i uprzejmie wyrazić nawet bardzo stanowcze stanowisko czy negatywną decyzję: - czytelność tekstu, - empatia komunikacyjna nadawcy, - styl językowy pism urzędowych.Uczestnik zna zasady redagowania pism biurowych i urzędowych; Uczestnik zna podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL; Uczestnik Zna zasady BHP i zasady bezpiecznego wyszukiwania informacji w Internecie; Uczestnik Zna programy rolnicze usprawniające zarządzanie gospodarstwem rolnym..

Rodzaje pism urzędowych.

WARSZTATY PRAKTYCZNE.. A zatem twórzmy nowe pisma, portale informacyjne, porady konsumenckie, które minimalnie zajmują oby-wateli, za to o wszystkim informują po jednokrotnej lekturze.. 2) Listy grzecznościowe - są to pisma okazjonalne stosowane między instytucjami a osobami prywatnymi.. Omówienie i analiza najczęściej występujących błędów językowych w pismach urzędowych Elementy języka dziennikarskiego przydatne do redakcji tekstu urzędowegoPisma urzędowe to szczególny rodzaj komunikacji urzędników z odbiorcami przy zachowaniu właściwego stylu i słownictwa.. Poradnik zawiera wykaz umiejętności, które należy opanować, aby sprawnie redagować pisma urzędowe.. Zostały w nim zamieszczone:prezentacji "Zasady redagowania pism" Elementy składowe zakończenia pisma •Zwrot pożegnalny •Podpis Z poważaniem Z wyrazami szacunku Z należnymi wyrazami Załączam pozdrowienia Z wyrazami szacunku Dyrektor Jan Nowak /mgr Jan Nowak/ Dyrektor1 Redagowanie pism urzędowych i kultura komunikacji elektronicznej.. W swoim dokumencie używaj maksymalnie 3 różnych krojów czcionek - tekst z większą ich ilością jest nieczytelny i trudno się skupić na jego przyswajaniu.. 8.12.Ogólne zasady redagowania pism Równie wany jak wygld dokumentu, jest je-go styl, który powinien by dostosowany do ro-dzaju pisma, odbiorcy i kreowa wizerunek firmy.. Pojęcie komunikacji w zestawieniu z poprawnością językową i zasadami redagowania pism urzędowych.. jeśli dokumenty sporządzone są w 1 egzemplarzu i nie ma kopii, aby na niej odnotować fakt wysłania oryginału/ Jest wyrazem dobrych obyczajów nadawcy korespondencji .W tworzeniu pisma urzędowego trzeba zwrócić uwagę również na styl.. Zdobędą Państwo wiedzę nt. zasad redagowania urzędowych dokumentów w wersji elektronicznej,Zasada nr 6.. Do wspomnianych części składowych pisma zalicza się: nagłówek, nazwa i adres odbiorcy, znaki powoławcze, określenie przedmiotu sprawy, treść, podpis, elementy dodatkowe.przedstawienie zasad redagowania pism w postępowaniu administracyjnym - forma, treść, język oraz układ, szczególny nacisk położony jest na język oraz formę, przedstawienie dobrych praktyk dotyczących redagowania pism w postępowaniu administracyjnym.redagowania pism urzędowych oraz zasady Ważne informacje o szkoleniu: Proponujemy udział w szkoleniu podczas którego dowiedzą się Państwo w jaki sposób poprawnie tworzyć strukturę pism urzędowych i bezbłędnie je redagować.. W korespondencji urzędowej stosuje się styl urzędowo-kancelaryjny, charakteryzujący się zwięzłością, bezosobowością w aktach ogólnych, posługiwaniem się gotowymi formularzami, ujmowaniem treści w formie punktów, specyficzną terminologią, kategorycznymi formami itp.Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym - poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim.Pismo - zasady redagowania pism Musi być zredagowane według konkretnych zasad z wykorzystaniem tak zwanych części składowych pisma.. Umiejętności:b) zasady redagowania pism urzędowych, w tym decyzji administracyjnych - jak pisać, żeby osiągnąć zamierzony cel i pozostawić dobre wrażenie, czyli jak życzliwie i uprzejmie wyrazić nawet bardzo stanowcze stanowisko czy negatywną decyzję..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt