Podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

Pobierz

Temat, spis treści, plan pracy.1.. Praca wyłącznie do wykorzystania jako pomoc naukowa w napisaniu własnej.. Obroniona na 5 kilka lat temu na jednej z uczelni w Katowicach.. Władzę w gminie sprawują wybrani w demokratycznych wyborach urzędnicy samorządowi, zaś zadania gminy dzielimy na: własne ?. - Jednostka samorzadu terytorialnego.podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, jest zdolny najszybciej reagować na zagrożenia.. Organizacja i struktura samorządu terytorialnego w Polsce 6 1.2.. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.. Jednostka samorządu terytorialnego jest to lokalna lub regionalna wspólnotą samorządową.. nadane ustawowo i zlecone przez władze państwowe.Jednostki samorządowe jako osoby prawne posiadają i obowiązki i prawa (publiczne), zapewniające im stanowisko równorzędne z władzami rządowymi, tj. władztwo administracyjne.. 112: 3368 .. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.. Obecnie w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin.Samorząd terytorialny w Konstytucji RP Art. 163 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych".. W artykule tym wyrażono domniemanie kompetencji samorządu terytorialnego..

- Jednostka samorządu terytorialnego.

Samorząd terytorialny w świetle prawa 10 1.3.. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.. Pobrań : 0 .jednostki samorządowe otrzymały także szereg kompetencji związanych z kreowaniem polityki bezpieczeństwa, wtym obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony ludności i obro-ny cywilnej (Kuliczkowski, 2016, s. 56).. Temat, spis treści, plan pracy.Praca magisterska na temat Gmina - podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.. 43: 2860 Samorząd terytorialny w Polsce.. Nikt nie ocenił.. W § 4530 "Podatek od towarów i usług" jednostka samorządu terytorialnego ujmie wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego (kiedy VAT należny jest wyższy od .Praca magisterska na temat Gmina - podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.. Temat, spis treści, plan pracy.. Orzeczenia: 17 Zobacz poprzedni artykuł | Zobacz następny artykułJest to najmniejsza jednostka zasadniczego podziału terytorialnego państwa stopnia podstawowego24.. Status prawny jednostek samorządu terytorialnego 1.Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.. Bądź pierwszy 6 marca 2019 Wyłączono Przez administrator ..

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.

Nie zawsze jest on w stanie samodzielnie w pełnym zakresie od-powiedzieć na niebezpieczeństwo, ze względu na ograniczone siły i środki, ale do czasu podjęcia odpowiednich działań wspierających przez inne podmioty (w tymJednostka samorządu terytorialnego powinna zatem opracować procedury dotyczące rozliczeń podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi z uwzględnieniem przepisów prawa.. Oczywiście w historii Polski podział administracyjny zmieniał się, a po roku 1945 nawet kilka razy (w roku 1946 było 14 województw, w 1951 - 17, w roku 1975 aż 49).. - Definicja samorządu terytorialnego w europejskiej karcie samorządu terytorialnego.. Zasadnicza reforma w marcu 1990 roku wprowadziła na szczeblu gminy samorząd lokalny.Celem niniejszej pracy jest przedstawienie gminy jako podstawowej jednostki samorządu .Podstawowe przepisy dotyczące samorządu terytorialnego znajdująsięw następującychustawach: 1) w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym - poprzednio zatytułowanej"ustawao samorządzieterytorialnym", 2) w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 3) w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwaGmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 6 1.1.. Konspekt pracy magisterskiej; Reklama; Kontakt..

Jest to najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego.

Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.. - Budżet jako podstawa zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.. W obecnym stanie prawnym wszystkie podstawowe przepisy związane z prowadzeniem przez gminę gospodarki finansowej zostały ujęte w Konstytucji RP, ustawie o finansach publicznych, ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 195.Podobne opracowania: - Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego praca licencjacka.. Jednostki prowadzą swoją działalność we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, przysługuje jej domniemanie kompetencji wobec tworzonego powiatu i województwa.. Szczeble samorządu terytorialnego w PolscePodstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina (od niem.. Jednostki te są samodzielne i autonomiczne w działaniu w sferze spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.. Regulamin; Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XXX.. Temat, spis treci, plan pracy.. Oceń .. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina..

50: 2772 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

Wnioski rozpatrywane będą sukcesywnie.. Organy i władze samorządu gminnego 22Osobny artykuł: Samorząd terytorialny w Polsce.. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.1.. Art. 164.Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za wszystkie sprawy o zasięgu lokalnym, które - zgodnie z założeniami ustawy o samorządzie gminnym - mogą się przysłużyć "zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty".. Nawet jeśli prawo wyraźnie nie nakazuje gminom podejmowania określonych działańPodstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.. Zadania samorządu gminnego Gmina, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, od-Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 114 Krajowy numer identyfikacyjny:2 Adres: Łąkowa 31 Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 31-443 Kraj: Polska .. organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka .Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.. 59:n jednostka samorządu terytorialnego nie korzystała z pomocy na to samo zadanie w roku ubiegłym, n jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała środki własne w wysokości co najmniej 50 proc. wartości kosztorysowej remontu, pomniejszonej o odszkodowanie.. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.. Praca zawiera ok. 90 stron i bogatą bibliografię.. W Polsce samorząd terytorialny (gminny) został przywrócony w 1990 r. 1 stycznia 1999 wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny i trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy i wojewódzki.. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.. Samorząd terytorialny jest formą organizacji społeczności lokalnych powołaną do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców .Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego Sprzedam pracę mgr pt: "Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego".. Podział kompetencji i zadań jednostek samorządu terytorialnego 14 1.4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt